PLANY MIEJSCOWE – Zleć opracowanie nowego MPZP specjalnie dla Ciebie!

MPZP MPZP to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonuje się go dla terenów których zaistniała potrzeba zmiany zagospodarowania  terenu. W idealnym świecie plany miejscowe powinny być wykonywane na zlecenie organów – gmin, powiatów, województw, państwa. W obecnych warunkach rynkowych gdy wiele z gmin zarówno wiejskich jak i miejskich jest mocno zadłużonych, finansowanie procedury  sporządzenia miejscowych planów spada pośrednio na inwestora.
Odbywa się w to w sposób polegający na wpłaceniu darowizny na rzecz gminy, która to gmina dzięki zastrzykowi budżetowemu może sfinansować opracowanie planu.

Miejscowy plan sporządzany możne być jako NOWY oraz jako ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MPZP.

Jesteś inwestorem prywatnym. Do czego i w jakim przypadku miejscowy plan może być Ci potrzebny?

 • Masz działkę rolną  lub leśną o dużej powierzchni. Chcesz dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele budowlane (nierolnicze i nieleśne), aby działkę podzielić na mniejsze i sprzedać pod zabudowę np. mieszkaniową lub usługową.
 • Masz działkę o wysokiej klasie gruntów – I,II,III (np.R, Ł, Ps). Chcesz dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane.
 • Masz działkę położoną w obowiązującym planie miejscowym w terenach istniejącej zabudowy (w planie np. MN) i chcesz dokonać zmiany przeznaczenia swojej działki np. na potrzeby budowy stacji paliw (U).
 • Masz dużą działkę w dogodnej lokalizacji – centrum miasta, dobrze skomunikowane suburbia). W obowiązującym planie Twoja działka to MN. Chciałbyś sprzedać ją pod zabudowę lub wybudować na niej wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (UC).
 • Co oferuje nasze biuro

Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obowiązującymi opracowaniami towarzyszącymi:

 • Projekt Uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP wraz z uzasadnieniem oraz analizą zasadności przystąpienia do opracowania.
 • Ekofizjografia
 • Prognoza   oddziaływania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  na środowisko
 • Prognoza skutków finansowych uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Projekt planu (część graficzna- rysunek planu  oraz opisowa- uchwała rady w sprawie uchwalenia planu)
 • Sporządzenie wniosków rolnych i leśnych w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Prowadzenie procedury formalno-prawnej
Uchwalenie MPZP czyli Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może wiązać się ze Zmianą obowiązującego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. Obie procedury mogą toczyć się równolegle. Na potrzeby zmiany Studium  sporządzamy wszystkie opracowania towarzyszące wymagane prawem.
MPZP-zlecenia-prywatne-inwestycje-i9nwestorzy-zmiana-planu-miejscowego-4

Zmiana Planu Miejscowego na potrzeby rozbudowy infrastruktury bazy przeładunkowej materiały sypkiego „Żurawica-Rozrządowa” – Rysunek

Informacje:Procedura projektowa, administracyjna i część podejmowania przez rady gminy  uchwał jest procesem długotrwałym i rozłożonym w czasie. Większość elementów procedury  prowadzona jest w instytucjach państwowych. Instytucje państwowe obowiązują terminy oznaczone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  a to oznacza, iż przy podejmowaniu się zadania projektowego obowiązuje nas maksymalny termin urzędowy. Dla uniknięcia rozczarowań wynikających z odległych terminów i urzędowych kolejek proceduralnych podajemy zawsze realny czas realizacji zlecenia.

Jakich podstawowych informacji potrzebujemy od Ciebie aby przystąpić do współpracy w sprawie sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MPZP?

 • Jakich podstawowych informacji musisz nam udzielić
 1. Czy Twoja działka położona jest w granicach OBOWIĄZUJĄCEGO Planu Miejscowego czy w terenie dla którego Miejscowy plan NIE OBOWIĄZUJE? (Możemy uzyskać tę informację również w Twoim imieniu)
 2. Jaki jest cel Twojego zamierzenia inwestycyjnego?
 3. SPOTKANIE – Wizja w terenie i spotkanie z Inwestorem celem omówienia szczegółów inwestycyjnych i proceduralnych.
Zmiana MPZP:Procedura opracowania Zmiany Planu jest taka sama jak procedura opracowania nowego Planu Miejscowego. Musimy przejść dokładnie wszystkie jej etapy w kolejności ustawowej.

 • Jeśli masz problemy z interpretacją zapisów obowiązującego Planu Miejscowego
 1. Dokonujemy analizy zapisów obowiązującego planu w odniesieniu do działki Inwestora.
 2. W przypadku gdy Gmina prowadzi tok formalno-prawny nowego Planu Miejscowy na Twojej działce i chcesz aktywnie uczestniczyć w składaniu wniosków do planu oraz w wyłożeniu do publicznego wglądu planu czy debacie publicznej. Na etapie konsultacji społecznych służymy doradztwem w zakresie rozwiązań merytorycznych i rozstrzygnięć prawnych.
MPZP-zlecenia-prywatne-inwestycje-i9nwestorzy-zmiana-planu-miejscowego-1

MPZP – Rysunek planu dla nowego przejścia granicznego Polska-Ukraina w Malhowicach

Dla GminyWspółpracujemy z Gminami na południu Polski na których zlecenie sporządzamy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Zmiany MPZP. Opracowujemy Plany Miejscowe i dokumentacje towarzyszące (Ekofizjografie, Prognozy Oddziaływania na Środowisko, Prognozy Skutków Finansowych, wnioski – rolne i leśne) a także przygotowujemy dokumenty formalno-prawne. Uczestniczymy w przetargach jak również w zapytaniach ofertowych.

Sporządzamy oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz dokonujemy  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gmin do sporządzenia których zobligowana jest Gmina co najmniej raz w okresie kadencji Rady Gminy.

MPZP-zlecenia-prywatne-inwestycje-i9nwestorzy-zmiana-planu-miejscowego-3

Opracowania Ekofizjograficzne

KosztyKoszt sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustalany jest indywidualnie w oparciu o istniejące uwarunkowania terenowe, lokalizację, zakres opracowania, powierzchnię terenu i każdorazowo stanowi odrębną ofertę cenową.
Dla Inwestorów – nasze biura:
 • Rzeszów – ul. Zamkowa 2/5
 • Sanok – ul. Chełmońskiego 15

Nasze miejsca konsultacji i spotkań z inwestorami w sprawach projektów architektonicznych, poradnictwa specjalistycznego, planowania przestrzennego:

 • Warszawa – pl. Politechniki
 • Kraków – ul. Brodzińskiego

Biuro w Rzeszowie: Ul. Zamkowa 2/5, 35-032 Rzeszów, telefon: 17 77 88 662, 17 77 88 664, biuro@urbanproject.pl

 Zapraszamy do współpracy

Kliknij aby zobacz bazę projektów domów indywidualnych 3D na naszym YouTube.

About Pani Dyrektor

Architekt o Architekturze "Zainspiruj się!" - te słowa znajdziesz w prawie każdym moim poście. Dlaczego? Lubię pokazywać, podsuwać pomysły, zadawać pytania, szukać odpowiedzi, tworzyć koncepcje, wyszukiwać nietypowe rozwiązania.
.: PaniDyrektor.pl